Fåren flyttade till ekbacken vid kyrkan

Söndag 16 augusti flyttas fåren till ekbacken vid kyrkan.

Tisdag 7 juli flyttas fåren till bete öster om vattentornet, vid bygdegården.

18 juni flyttades fåren p.g.a. att betet är slut. Ev. kommer hästar att beta här.
När betet har vuxit till återkommer fåren till ekbacken och öster om vattentornet.

I skogen öster om vattentornet och i ekbacken bakom kyrkan genomför Tekniska kontoret ett naturvårdsprojekt. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i området, det vill säga gynna flora och fauna, men även göra området mer trevligt att ströva och vistas i. De gamla lövträden har lyfts fram, sly har röjts bort och död ved har skapats. Detta gynnar många arter av bland annat fåglar, mossor, lavar och insekter. För att hålla området öppet kommer får beta i hagarna under somrarna.
I sommar kommer även hästar beta bakom kyrkan. Om får betar på samma plats under lång tid kan de drabbas av parasiter. För att undvika detta kan man släppa på andra djur i området, i detta fall häst. De närboende har fått information om detta. Det är Patrik som har hand om det också.

På många håll i landskapet växer ängar och ekhagar igen med sly och granar. Detta drabbar både ekarna och andra grova lövträd negativt. De gamla lövträden, främst ekarna, är väldigt känsliga för skugga och är därför i behov av att frihuggas för att överleva. Vi gör detta för att bevara de gamla lövträden samtidigt som det gynnar många andra växter och djur, som är beroende av öppna landskap”

Man är välkommen att kontakta kommunen vid frågor och funderingar.

             

Ekbacken före röjning                                                    Ekbacken efter röjning

Comments are closed.